FRAMTIDA INFRASTRUKTUREN main menu

home Framtiden Innovator vagtrafik snabbtag intermodal hoghast hamn flyg Contact

Hur ser en framtida infrastruktur ut om man helt baserar den på rent tekniska, ekonomiska och minsta möjliga negativa miljöpåverkan!

Ingen hänsyn skulle tas till negativa arbetskraft påverkan på industrier där folk blir arbetslösa då infrastrukturens komponenter utvecklas. Ingen hänsyn till företags avveckling av de negativa effekterna. Helt enkelt helt förutsättningslös utveckling för en bättre framtid för människa och miljö.

Ingen hänsyn till de starka lobbyorganisationer som försöker påverka utvecklingen i vissa riktningar. All utveckling skall basera sig på rent vetenskapliga fakta som underlag.

Däremot skall hänsyn tas till vad som är bra för människan, naturen och miljön!

Framtiden

FRAMTIDA INFRASTRUKTUREN - SVERIGE!

VÄGTRAFIKEN

All långväga transporter av person- och godstrafik avvecklas. Blir ren lokal och distributionsverksamhet. CO2 fritt, elfordon - batteridrift - vätgasdrift.

JÄRNVÄGEN

Snabbtåg för passagerare och gods < 200 - 250 km/h CO2 fritt

Intermodala transporter för gods, hög automatiseringsgrad < 200 - 250 km/h CO2 fritt

Höghastighetståg för passagerare och gods på pelare < 350 km/h CO2 fritt

Höghastighetståg för passagerare och gods på pelare > 350 km/h CO2 fritt

HAMNARNA

Hög automatisering och helt nya hanteringar, CO2 fritt

FLYGET

Inrikesflyget avvecklas och kvar blir endast det längre utrikesflyget

INNOVATÖRER BAKOM DEN NYA INFRASTRUKTUREN!

AMCCT AB

Är det föratag som svarar för ideerna och teorierna bokom den nya infrastrukturen. Här kommer det även att utvecklas nya produkter och patent kring utvecklingen. Företaget besitter mycket kompetens inom området och är dokumenterat mycket kreativa. Du hittar deras hemsia här LÄNK

IDEDU AB

Är företaget som kan gå från ord till handling. Här finns omfattande kunskaper och engagemang att göra verklighet av alla ideerna och se till att det verkligen blir mycket konkret och i verkligt kvalitativ produkter. Du hittar deras hemsida här. LÄNK!

VÄGTRAFIKEN AVVECKLAS OCH FÖRÄNDRAS

AVVECKLING

All långväga transporter av person- och godstrafik avvecklas. Transporterna övertas av järnvägen och sjöfarten. Stora besparingar i vägunderhåll och på vägsystemet. Inga nya motorvägar byggs!

LOKAL DISTRIBUTION

Vägtrafiken blir ren lokal- och distributionsverksamhet. Både vad det gäller gods- och persontransporter. CO2 fritt, elfordon - batteridrift - vätgasdrift.

INGA ELVÄGAR

Inga elvägar byggs. Stora investeringar och binder upp transporterna till 35-50 ggr dyrare i energiuttag i förhållande till järnvägstransporter. Dessutom transporter till mycket lägre hastigheter. Ett fullständigt vansiningt projekt utan verklighetsförankring!

SNABBTÅG PÅ DUBBELSPÅR

Snabbtåg för både passagerare och gods!

Järnvägen byggs ut och det blir dubbelspårigt med en enorm kapacitetsökning som detta ger. Inga motorvägar byggs utan man satsar helhjärtat på järnvägen.

Man bygger en sömlös integration med höghastighetståget. När snabbtåget går upp på pelartrafik blir det ett höghastighetståg. Man utnyttjar den befintliga och utbyggda snabbtågsbanorna och gör att hela landet kommer att leva upp med den integrerade infrastrukturen.

INTERMODALA TRANSPORTER UTVECKLAS

Intermodala godstransporterna utvecklas!

Enhetslasterna koncentreras till containern och inga trailers finns med i systemet. Snabba automatiska omlastningar mellan transportslagen och relativt tätt mellan terminalerna. Det ger relativt korta distributionssträckor.

En speciell containers för höghastighettågen utvecklas men hanteras även inom det vanliga containersystemet. Det gör att gods kan hanteras i höghastighetssystemet och möter framtida krav på snabb godshantering i mindre sändningsstorlekar.

HÖGHASTIGHETSTÅG PÅ PELARE

Höghastighetståg för både passagerare och gods!

Höghastighetståget har en minimihastighet på 350 km/h och trafiken sker på ett pelarsystem skilt från markbundet system. Tågsystemet kan även kopplas ihop i drift samt kopplas isär i drift. Det gör att det kan ständigt vara i rörelse.

Höghastighetståget kan gå ned på de markbundna snabbtågslinjerna och då kommer det att vara ett snabbtåg istället. Det kan skapas ett sömlöst system som tillsammans kan ge ett rikstäckande järnvägsnät.

HAMNARNA UTVECKLAS!

EN MODERN OCH EFFEKTIV HAMN HAR JÄRNVÄGSFÖRBINDELSE!

Det snabbaste sättet att öka kapiterna i de befintliga hamnarna är via järnvägsanslutningar. En modern hamn kommer i framtiden att kräva en järnvägsanslutning.

Helt nya möjligheter att hantera enhetslaster och med utrustning som har hög automatiseringsgrad för denna typ av hantering införs.

Trailern avvecklas som enhetslast och ersättes av containers.

INRIKESFLYGET AVVECKLAS

Med ett utbyggt snabbtågsystem och ett utbyggt höghastighetstågsystem och med en sömlös integration dom emellan kommer ett markbundet tågsystem göra inrikesflyget onödigt och kan helt avvecklas!

Kvar blir bara den långväga internationella flygförbindelsen och Arlanda behöver inte alls byggas ut!

Kontakt

AMCCT AB

Box 22

826 31 Söderhamn

Sten Lövgren

Mobil 0704 222 100

emejl: sten@amcct.se